SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRI FRAKT OVER 799 KR

18-års aldersgrense

SENDES FRA NORGE  |  FRI FRAKT FRA 799 KR 

18-års aldersgrense

Test-kit for kokain og ketamin

For påvisning av kokain, ketamin og tilsatte etterlikningsstoffer (cuts).

    50-100 tester per sett

    HDPE-coating i flaskene gir holdbarhet på opptil 2 år

    Testplate, plast-scoops og hansker inkludert

    Instruksjonsmanual for over 700 stoffer

    Diskré forsendelse. Ingen tegn til “test-kits” på pakken

    Gratis frakt over 799 kr

599.00 kr

På lager

Beskrivelse

Test-kit for kokain og ketamin med seks testreagenser. Settet kan brukes til å påvise kokain og ketamin, og for å sannsynliggjøre tilstedeværelse eller fravær av blant annet (meta)amfetaminer, kationiner, lidokain, levamisol, fenacetin og mange andre uøsnkede etterliknningsstoffer (“cuts”) og fyllstoffer.

Pakken inneholder

  • Testreagenser: Ehrlich, Mecke, Morris, Liebermann, Robadope og Simon’s
  • 5 ml væske/10 ml pulver. Holder til ca. 50-100 tester per sett
  • 1 x testplate i keramikk
  • 2 x hansker
  • 2 x mikrospatula
  • Instruksjonshefte og nettside for testing av over 700 stoffer

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Hvordan teste?

 

Siste oppdatering:

  • Økt brukersikkerhet: Mecke, Ehrlich og Liebermann i dette settet kommer nå i pulverform. Dette minsker faren for søl av konsentrert syre. Mer informasjon her.
  • Ekstra testreagens: Ettersom kokain er kjent for å bli tilsatt mange ulike etterlikningsstoffer, følger det nå med én ekstra testreagens for enda bedre testnøyaktighet.

Lagring og holdbarhet
Flaskene bør lagres i kjøleskap stående oppreist og lukket i den originale hvite boksen. Unngå åpning av korker over lengre tid og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring ca. 2 år fra datostempel. Flere av reagensene kan riktignok vare enda lenger. For ekstra lang holdbarhet, kan alle reagenser unntatt Liebermann lagres i fryser. Fryselagring egner seg likevel kun for langtidslagring. Ved hyppig bruk fører nedfrysning til økt kondensering av vann som ødelegger reagensene. Se “FAQ” for mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små mengder og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk. Alle flasker har barnesikring.

HMS-informasjon

                                                  

Brannfarlig        Etsende          Akutt giftig           Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

 

MECKE
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H301+H331 Giftig ved svelging eller innånding.

LIEBERMANN
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H302 Farlig ved svelging

EHRLICH
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

ROBADOPE
FARE!
H301 Giftig ved svelging.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

SIMON’S
FARE!
H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H350 Kan forårsake kreft.
H301 Giftig ved svelging.

MORRIS
ADVARDEL!
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302 + H312 + H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.

REAGENT B
ADVARSEL!
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 11 × 11 × 10 cm