SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRAKT FRA 59 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR

18-års aldersgrense

FRAKT FRA 59 KR  |  FRI FRAKT OVER 699 KR 

18-års aldersgrense

Hurtigtest for cannabis – THC, CBD og syntetisk (2 stk)

For påvisning av THC og CBD i cannabis, og for å kunne utelukke syntetiske cannabinoider. Holder til to tester.

Mix&Match alle våre hurtigtester
101 kr stk. // 15% rabatt ved kjøp av 2 eller 3 stk.
83 kr stk // 30% rabatt ved kjøp av 4 eller flere stk.
Rabatten gis i handlekurven.

    Holdbarhet på opptil 2 år
    Diskré forsendelse. Ingen tegn til «test-kits» på pakken
    Gratis frakt over 699 kr

119.00 kr

På lager

Beskrivelse

Hurtigtest for cannabis. Holder til å teste to ganger (to stykk av hver testreagens medfølger). Testen kan brukes til og raskt påvise THC og CBD, og for i visse tilfeller utelukke syntetiske cannabinoider og andre farlige stoffer og tilsetninger. Dersom produktet er solgt som vanlig cannabis, men ikke gir utslag på THC, er det sannsynligvis tilsatt syntetiske stoffer.

Våre hurtigtester er perfekt for bruk på steder utenfor hjemmet hvor det er vanskelig å bruke våre gjenbrukbare og mer omfattende test-kits.

Pakken inneholder
– Testreagens: 2 stk Cannabis A + B (nok til å teste to prøver)
– Instruksjoner (printet på innsiden av boksen)

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Lagring og holdbarhet
Testene bør lagres mørkt og svalt i den originale boksen. Unngå risting og høye temperaturer. Forventet holdbarhet er ved riktig lagring opptil 2 år.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små dråper og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

HMS-informasjon

                                        

Brannfarlig        Etsende            Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

CANNABIS A
FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H373 Kan forårsake organskader (Nyre) ved langvarig eller gjentatt
eksponering.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CANNABIS B REAGENT
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.1 kg