SENDES RASKT FRA LAGER I NORGE  |  FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 799 KR

18-års aldersgrense

FRAKT 69 KR  |  FRI FRAKT OVER 799 KR 

18-års aldersgrense

Test-kit for benzodiazepiner

For påvisning av benzodiazepiner.

    50-100 tester per sett. 8 strimler for benzodiazepiner

    Lang holdbarhet på testreagens

    Testplate, plast-scoops og hansker inkludert

    Instruksjonsmanual for over 700 stoffer

    Diskré forsendelse. Ingen tegn til “test-kits” på pakken

    Gratis frakt over 799 kr

499.00 kr

Kun 1 på lager

Beskrivelse

Test-kit for benzodiazepiner med Zimmermann-testreagens og 8 x teststrimler for benzodiazepiner. Settet kan brukes til å påvise benzodiazepiner. Merk at settet ikke nødvendigvis kan skille mellom ulike benzodiazepiner, men påvise at disse er til stede (se bildet med fargetabell).

Ønsker du å utelukke innblanding av fentanyl og/eller nitazener, legg til egne teststrimler for dette.

Pakken inneholder
– Testreagens: Zimmermann A+B  (Holder til ca. 50 tester)
– 8 x teststrimler for benzodiazepiner
– 1 x testplate i keramikk
– 2 x hansker
– 1 x mikrospatula
– Instruksjonshefter

Alle våre produkter sendes i en diskré forpakning uten å nevne test-kits eller TestkitsNorge.no på utsiden.

Hvordan teste?

 

Lagring og holdbarhet
Test-kit for benzodiazepiner kan lagres i romtemperatur. Teststrimler for må IKKE oppbevares kaldt. Se “FAQ” for mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse
For å være sikrest mulig på hva innholdet i et stoff er, anbefales bruk av profesjonell rusmiddelanalyse i kombinasjon med test-kits. Analyser kan gjennomføres via Tryggere Ruspolitikk i Oslo eller via post hos internasjonale Energy Control. Annen skadeforebyggende informasjon finnes hos Rusopplysningen. Vi understreker at vårt mål utelukkende er å forebygge skader, og at vi hverken legitimerer eller oppfordrer til bruk av rusmidler. Selv om analyser er gjennomført er ingen stoffer 100% trygge. Vi er tydelige på at man aldri kan utelukke alt av farlig innhold med test-kits og annen rusmiddelanalyse.

Produktene solgt via TestkitsNorge.no skal kun brukes til forskings- eller underholdningsformål. Ved å bruke produktene erkjenner du at de kun kan gi presumptive resultater. Ingen garanti kan bli gitt eller antatt, og ingen rettigheter og/eller krav kan legitimeres eller kreves ved å bruke produktene. TestkitsNorge.no og produsent Chemical Safety sp. z o.o. er heller ikke ansvarlig for ødeleggelser eller skader som kan oppstå ved bruk eller feilbruk av produktene og informasjonen på TestkitsNorge.no. Informasjonen på TestkitsNorge.no og som følger med produktene og er ikke ment til å fremme bruk av rusmidler. De fleste psykoaktive rusmidler er ulovlige i henhold til nasjonale og internasjonale lover. Besittelse, kjøp eller omsetning av disse stoffene er straffbart ved lov og vi fraråder slike handlinger. PRO Test kit inneholder ikke kontrollerte, ulovlige stoffer og ingen typer organiske materiale.

Sikkerhet
Flere av reagensene inneholder sterke syrer og andre helsefarlige kjemikalier, og vi opplyser derfor om HMS knyttet til bruk og lagring av disse.
Reagensene utgjør likevel lav risiko for fare hvis en benytter nødvendig verneutstyr ved bruk, kun håndterer små mengder og lagrer flaskene trygt.
Produktene brukes på eget ansvar, og TestkitsNorge.no tar ikke ansvar for skader knyttet til produktene og uforsvarlig bruk.

HMS-informasjon

                                             

Brannfarlig          Akutt giftig         Helsefare       Miljøfare  Kronisk helsefare

 

ZIMMERMANN A
FARE!
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301+H311+H331 Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
H370 Forårsaker organskader (øye).
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

ZIMMERMANN B
FARE!
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.3 kg
Dimensjoner 14 × 14 × 14 cm